KLINIKA ZA PEDIJATRIJU

Odjel za pedijatrijsku neurologiju s dnevnom bolnicom

Dječja  neurologija utemeljena je 1964. godine kada je počela raditi ambulanta za konvulzivni sindrom. Uz ambulantu se ubrzo razvija i EEG laboratorij te stacionar. Uključivanje u istraživački projekt „Utjecaj niske porođajne težine na rast i razvoj djeteta“ bio je poticaj za utemeljenje razvojne neurologije 1972. godine, a odjel je i danas Referentni centar za „Rast i razvoj“.

Danas odjel neuropedijatrije pokriva cjelokupnu dijagnostiku i liječenje neurološke kazuistike dječje dobi, a posebno se ističe u području razvojne neurologije, dijagnostici i liječenju epilepsija dječje dobi i  epileptičkih encefalopatija, demijelinizacijskih i neuromišićnih bolesti.

Stručna djelatnost Odjela za neuropedijatriju obuhvaća stacionarnu i polikliničku dijagnostiku i liječenje najšireg spektra neuroloških bolesti i stanja uključujući epilepsije, epileptičke sindrome dječje dobi, perinatalna oštećenja mozga i druge neurorazvojne poremećaje, glavobolje, cerebrovaskularne bolesti, nasljedne metaboličke i heredodegenerativne encefalopatije, demijelinizacijske bolesti i neuromišićne bolesti. U okviru neurološke poliklinike djeluje i ordinacija za medicinsku gimnastiku i kineziološku terapiju po Vojti te  ambulanta za testiranje i procjenu djece s odstupanjem u razvoju  gdje se vrši radno terapijska procjena i procjena senzoričke integracije.

Dijagnostički se primjenjuju neurofiziološke i ultrazvučne metode te terapijski postupci:

 • elektroencefalografija
 • poligrafija i cjelonoćna polisomnografija
 • amplitudno integrirani EEG
 • vidni evocirani potencijali
 • elektroretinografija
 • elektromioneurografija gornjih i donjih ekstremiteta
 • intrakranijska ultrasonografija
 • transkranijski Doppler krvnih žila mozga

Programi profesionalne edukacije:

Odjel za neuropedijatriju KDB Klaićeva svake dvije godine organizira tečajeve trajne edukacije za liječnike iz intrakranijske ultrasonografije i transkranijskog dopplera krvnih žila mozga.

Svake godine održavaju se  u organizaciji Klinike za dječje bolesti simpoziji: „ Demijelinizacijske bolesti u djece“ i „Rano otkrivanje i neurorehabilitacija djece s odstupanjem od normalnog motoričkog razvoja“. Na Odjelu za neuropedijatriju i Neuropedijatrijskoj poliklinici provodi se i edukacija za subspecijalizante pedijatrijske neurologije.

Uz suradnju s drugim Odjelima , Zavodima i Klinikama naše ustanove, posebno ističemo suradnju s neuropedijatrima suradnih  Klinika i Općih bolnica, kao i suradnju s klinikama u Zurichu, Ljubljani, Vogtareuthu.

Odjel za neuropedijatriju KDB Klaićeva svake dvije godine organizira tečajeve trajne edukacije za liječnike iz intrakranijske ultrasonografije i transkranijskog dopplera krvnih žila mozga, a na Odjelu za neuropedijatriju i Neuropedijatrijskoj poliklinici provodi se i edukacija za subspecijalizante pedijatrijske neurologije.

Liječnici : 

 • Jadranka Sekelj-Fureš,dr.med., spec. pedijatar, uži spec. iz pedijatrijske neurologije – voditeljica Odjela za pedijatrijsku neurologiju s dnevnom bolnicom
 • Lana Lončar,dr.med., subspecijalist pedijatrijske neurologije
 • Sanja Pejić-Roško, dr. med., subspecijalist pedijatrijske neurologije
 • Ivana Đaković, dr.med., subspecijalist pedijatrijske neurologije
 • Andrijana Pilon Far, dr.med., specijalist pedijatar

Medicinske sestre:

 • Žaneta Mladina, vms- glavna sestra Odjela neuropedijatrije
 • Slavica Šafran
 • Nataša Benić
 • Renata Metić
 • Josipa Pap

Prvostupnici fizioterapije:

 • Bosiljka Litera
 • Dora Ćurlin
 • Katarina Lovrinović
 • Milićević Antonela

Prvostupnik radne terapije

 • Nataša Konjek
Jadranka Sekelj-Fureš, dr. med. spec. pedijatar, uži spec. iz pedijatrijske neurologije Voditeljica Odjela
Žaneta Mladina, bacc.med.techn. Glavna sestra
Tel: 01/4600116
Kontakt
Za sve informacije možete se obratiti u Neuropedijatrijsku ambulantu
od 12 – 14h radnim danom na telefon 4600 134 ili na mail: neuro.sestre@kdb.hr