PRAVA PACIJENATA

Poštovani roditelji i pacijenti,

Dolaskom u Kliniku za dječje bolesti Zagreb želimo vas informirati o pravima koja možete ostvariti a regulirana su Zakonom o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08) i drugih propisa te načelima etike i deontologije.

Cilj nam je izgradnja partnerskog odnosa između roditelja, skrbnika djeteta i zdravstvenih djelatnika, stvaranje međusobnog povjerenja, razumjevanja, sigurnosti i zadovoljstva, a sve u cilju poboljšanja kvalitete zdravstvenih usluga.

Vođeni načelima humanosti i dostupnosti, kojima se provodi zaštita pacijenata u Republici Hrvatskoj, prava koja ostvaruje Vaše dijete boravkom u ovoj ustanovi su:

  1. Pravo na suodlučivanje i pravo na obavještenost
  2. Pravo na prihvaćanje ili odbijanje dijagnostičkog odnosno terapijskog postupka
  3. Suglasnost za liječenje
  4. Zaštita pacijenta nad kojim se obavlja znanstveno istraživanje
  5. Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji
  6. Pravo na povjerljivost
  7. Pravo na održavanje osobnih kontakata
  8. Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove
  9. Pravo na privatnost
  10. Pravo na naknadu štete ukoliko je pravovaljano utvrđeno da je do štete došlo uslijed medicinske pogreške odnosno nepoštivanja pravila struke.

Ostala prava pacijenta su: zaštita od zlostavljanja, zanemarivanja i uznemiravanja, pravo na učinkovitu kontrolu boli, pravo na pružanje skrbi u sigurnom okruženju, pravo na unaprijed izrečene zahtjeve te pravo na podnošenje prigovora ili pritužbe upravi Klinike za dječje bolesti ili nadležnim tijelima.

S obzirom da smo dječja bolnica ova prava se ostvaruju u okviru prava roditelja, zakonskog zastupnika, skrbnika i samog pacijenta.

1. Pravo na suodlučivanje i obavještenost

Roditelj, zakonski zastupnik, skrbnik te pacijent koji se liječi u Klinici za dječje bolesti Zagreb ima pravo, na njemu razumljiv način, s obzirom na dob biti upoznat o stanju zdravlja odnosno bolesti, potrebnim pregledima, terminima za obavljanje pregleda ili zahvata, mogućnostima liječenja, mogućim rizicima i ishodima kako bi mogao odlučiti i aktivno sudjelovati u donošenju odluka, te dati pristanak za liječenje.

Ukoliko roditelj, zakonski zastupnik odnosno skrbnik odbije ili odustane od nekog zahvata biti će upoznat sa mogućim poteškoćama kao posljedicama takve odluke.

Tijekom pružanja zdravstvene zaštite roditelj, zakonski zastupnik odnosno skrbnik ima pravo nakon obavljenog pregleda ili zahvata biti obaviješten o rezultatu pregleda ili zahvata

kao i o razlozima za eventualnu različitost rezultata od očekivanih.

Svaki roditelj, zakonski zastupnik odnosno skrbnik ima pravo zatražiti drugo stručno mišljenje o zdravstvenom stanju pacijenta.

Roditelj, zakonski zastupnik odnosno skrbnik može odbiti primiti informaciju o zdravstvenom stanju, ali izjavu o odbijanju mora dati u potpisanom pisanom obliku ili odrediti osobu koja će umjesto njega primati obavijesti o zdravstvenom stanju pacijenta. Iznimno roditelj, zakonski zastupnik odnosno skrbnik ne može odbiti primiti obavijest kada je priroda pacijentove bolesti takva da može ugroziti zdravlje drugih ljudi, a to su prevenstveno zarazne bolesti.

2. Pravo na prihvaćanje ili odbijanje

dijagnostičkog/terapijskog postupka

U Klinici za dječje bolesti Zagreb pružamo zdravstvene usluge sukladno napretku medicinske znanosti u najboljem interesu za pacijenta. Iako se liječenje pacijenata provodi prema pravilima struke, određeni medicinski postupci podložni su mogućim rizicima i komplikacijama u liječenju.

Roditelj, zakonski zastupnik odnosno skrbnik ima pravo biti upoznat sa svim rizicima koje pojedini postupak donosi i na temelju tih saznanja donijeti odluku da li će prihvatiti ili odbiti pojedini

dijagnostički odnosno terapijski postupak, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije odnosno životne ugroženosti pacijenta.

Roditelj, zakonski zastupnik odnosno skrbnik, potpisivanjem Obrasca o suglasnosti prihvaća pojedini terapijski ili dijagnostički postupak.

3. Suglasnost za liječenje

S obzirom da se u Klinici za dječje bolesti Zagreb liječe pacijenti od rođenja do 18 godina života koji nisu sposobni dati svojevoljni pristanak, Obrazac suglasnosti potpisuje roditelj, zakonski zastupnik odnosno skrbnik.

Roditelj, zakonski zastupnik odnosno skrbnik ima pravo na obavještenost o pacijentu te daje suglasnost za prihvaćanje dijagnostičkog odnosno terapijskog postupka.

Pacijent koji je navršio šesnaest godina i koji prema ocjeni doktora medicine raspolaže s obavijestima potrebnim za oblikovanje vlastitog mišljenja o konkretnoj stvari i prema njegovoj je ocjeni dovoljno zreo za donošenje odluka o preventivnom, dijagnostičkom ili terapijskom postupku u vezi sa svojim zdravljem ili liječenjem, može samostalno dati pristanak na pregled, pretragu ili medicinski postupak.

Ako se prema procjeni doktora medicine radi o medicinskom postupku koji je povezan s rizicima teških posljedica za fizičko ili psihičko zdravlje pacijenta, uz pristanak pacijenta potrebna je i suglasnost pacijentovog roditelja ili drugog zakonskog zastupnika.

Prilikom prijema pacijenta bez pratnje roditelja, zakonskog zastupnika odnosno skrbnika, potrebno je odmah obavijestiti roditelja, zakonskog zastupnika odnosno skrbnika, a ako to nije moguće, potrebno je odmah obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb. U slučaju neodgodive medicinske intervencije sve dok traje opasnost postupak se može provoditi bez pristanka roditelja, zakonskog zastupnika odnosno skrbnika. U interesu pacijenta, roditelj, zakonski zastupnik odnosno skrbnik, može suglasnost u bilo kojem trenutku povući potpisivanjem Izjave o odbijanju pojedinog dijagnostičkog odnosno terapijskog postupka.

Pacijent će se podvrći dijagnostičkom odnosno terapijskom postupku bez suglasnosti roditelja, zakonskog zastupnika odnosno skrbnika samo u slučaju kada bi zbog nepoduzimanja postupka bio neposredno ugrožen njegov život ili bi mu prijetila ozbiljna i neposredna opasnost od teškog oštećenja njegova zdravlja. Nakon što liječnik maloljetnom pacijentu pruži neodgodivu medicinsku skrb, daljnji dijagnostički i terapijski postupci odgađaju se do ishodovanja informiranog pristanka roditelja, zakonskog zastupnika odnosno skrbnika pacijenta.

Ukoliko je pacijent rješenjem nadležnog organa povjeren na brigu i skrb samo jednom roditelju, oba roditelja imaju pravo na davanje/odbijanje suglasnosti za liječenje te pravo na dobivanje informacija o zdravstvenom stanju.

Roditelj nema pravo na davanje/odbijanje suglasnosti za liječenje te pravo na dobivanje informacija o zdravstvenom stanju pacijenta samo kada mu je oduzeto roditeljsko pravo sudskim putem.

4. Zaštita pacijenta nad kojim se obavlja znanstveno istraživanje

Ukoliko pacijent sudjeluje u znanstvenom istraživanju roditelj, zakonski zastupnik odnosno skrbnik ima pravo dobiti preciznu i razumljivu pisanu obavijest o prirodi, važnosti, posljedicama i rizicima istraživanja (informirani pristanak).

Za znanstveno istraživanje nad pacijentom i uključivanje pacijenta u medicinsku nastavu nužan je izričiti pisani pristanak obaviještenog pacijenta starijeg od 12 godina i roditelja, zakonskog zastupnika odnosno skrbnika.

Kod pacijenta mlađih od 12 godina roditelj, zakonski zastupnik odnosno skrbnik daje suglasnost.

5. Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji

Roditelj, zakonski zastupnik odnosno skrbnik ima pravo uvida u svu medicinsku dokumentaciju nastalu tijekom liječenja pacijenta u bolnici, a preslik iste može dobiti o svom trošku. Ukoliko je pacijent povjeren na brigu i skrb samo jednom roditelju, oba roditelja imaju pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju. Postupak za izdavanje medicinske dokumentacije reguliran je posebnom odlukom Klinike za dječje bolesti Zagreb o čemu informacije pruža socijalna radnica ustanove.

6. Pravo na povjerljivost

Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja.

Roditelj, zakonski zastupnik odnosno skrbnik ima pravo dati usmenu ili pismenu izjavu o osobama koje mogu biti obaviještene o prijemu pacijenta u zdravstvenu ustanovu kao i imenovati osobe kojima zabranjuje davanje tih podataka.

7. Pravo na održavanje osobnih kontakata

Tijekom boravka u Klinici za dječje bolesti Zagreb pacijent ima pravo primanja posjeta sukladno kućnom redu. Klinika za dječje bolesti Zagreb ima status „Bolnica prijatelj svakom djetetu“ stoga osigurava maksimalno moguće uvjete za humani i djeci prilagođen boravak u bolnici (škola u bolnici, vrtić u bolnici, fleksibilnost u posjetama roditelja, boravak određenih umjetničkih i socijalno angažiranih skupina koje svojim određenim performansima utječu na lakši i bolji osjećaj boravka u bolnici).

8. Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove

Roditelj, zakonski zastupnik odnosno skrbnik može samovoljno s pacijentom kojem se pruža zdravstvena zaštita napustiti Kliniku za dječje bolesti Zagreb osim u slučajevima kada bi to štetilo zdravlju pacijenta ili sigurnosti drugih osoba.

O namjeri napuštanja Klinike za dječje bolesti Zagreb roditelj, zakonski zastupnik odnosno skrbnik mora dati pisanu izjavu.

Ukoliko roditelj, zakonski zastupnik odnosno skrbnik inzistira na prekidu liječenja pacijenta i napuštanju bolnice u slučajevima kada bi to štetilo zdravlju pacijenta ili sigurnosti drugih osoba odmah će se obavijestiti Centar za socijalnu skrb i nadležna policijska uprava.

9. Pravo na privatnost

Pri svakom pregledu, dijagnostičkom ili terapijskom postupku kao i pri održavanju osobne higijene pacijent ima pravo na uvjete koji osiguravaju privatnost. Roditelj, zakonski zastupnik odnosno skrbnik može odbiti svako zadiranje u privatnost pacijenta, pa tako i nazočnost studenata.

10. Pravo na naknadu štete ukoliko je pravovaljano utvrđeno da je do štete došlo uslijed medicinske pogreške odnosno nepoštivanja pravila struke

Ukoliko je roditelj, zakonski zastupnik odnosno skrbnik nezadovoljan s pruženom skrbi i uslugama u Klinici za dječje bolesti Zagreb, potrebno je obratiti se liječniku koji je odgovoran za liječenje pacijenta ili podnijeti pritužbu upravi Klinike za dječje bolesti Zagreb. Klinika za dječje bolesti Zagreb dužna je roditelju, zakonskom zastupniku odnosno skrbniku dati odgovor u roku od 8 dana. Ukoliko je roditelj, zakonski zastupnik odnosno skrbnik nezadovoljan odgovorom, može podnijeti pritužbu nadležnom Ministarstvu za zdravstvo.

Ukoliko roditelj, zakonski zastupnik odnosno skrbnik smatra da je pacijentu pri pružanju zdravstvene zaštite nanesena šteta, istu će moći potražiti podnošenjem tužbe nadležnom sudu. Prije podnošenja tužbe preporučava se da roditelj, zakonski zastupnik odnosno skrbnik upozna Upravu Klinike za dječje bolesti sa zahtjevom, kako bi spor pokušali riješiti mirnim putem.