ZAVOD ZA DJEČJU ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNU MEDICINU

Zavod za dječju anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu  sastoji  se od Odjela za intenzivnu medicinu i Odjela za anesteziju te dvije ambulante – Ambulante za anesteziološki pregled i Ambulante za liječenje boli djece.

Rad  anesteziologa se odvija na više radilišta – osim operacijskih sala, u  JIL-u, u dvije ambulante,  na dislociranim radilištima  CT i MR dijagnostike, odjela za opekline, objedinjenog bolničkog hitnog prijema (OBHP), te  od   lipnja 2015. godine  i u Zavodu za dječju hematologiju i onkologiju u Klinici za tumore, Ilica 196.

U Zavodu je zaposleno deset liječnika specijalista anesteziologa, jedan pedijatar, 4 specijalizanta anesteziologije , reanimatologije i intenzivne medicine te  12 prvostupnica sestrinstva, 1 magistra sestrinstva i 25 medicinskih sestara.

Operacijski zahvati kao i većina bolnih dijagnostičkih i terapijskih postupaka u dječjoj dobi se izvode u općoj anesteziji.

Anesteziolozi koji anesteziraju djecu moraju biti posebno educirani za rad s tim osjetljivim dijelom populacije, koji obuhvaća razdoblje  od novorođenačke dobi do navršenih18 godina.

Rad anesteziologa u Klinici za dječje bolesti Zagreb odvija se u 5 operacijskih dvorana, u  sobi za buđenje i premedikaciju, u sali za previjanje opeklina, u  sali za male kirurške zahvate , na  Zavodu za dječju radiologiju za potrebe CT i MR dijagnostike, te u Zavodu za hematoonkologiju smještenom na lokaciji Ilica 197.  Radilišta su opremljena modernim uređajima za izvođenje opće i regionalne anestezije te za invazivno i neinvazivno monitoriranje bolesnika.

Godišnje se izvede oko 6000 postupaka opće anestezije djece  za kirurške i invazivne dijagnostičke postupke, uz sve veću zastupljenost regionalne anestezije  – centralnih i perifernih blokova živaca pod ultrazvučnom kontrolom.

Odsjek za anesteziju  intenzivno liječenje djece pri Klinici za kirurgiju osnovan je davne 1967.godine, a samostalan Zavod postaje 1997.godine.

Jedinica intenzivnog liječenja djece osnovana je 1971. godine kao prva jedinica intenzivnog liječenja djece u Hrvatskoj,pod vodstvom pedijatrijskih anesteziologa. Uspoređujući sa svijetom, u Sjedinjenim Američkim Državama je u Baltimoru u Johns Hopkins Hospital tek 1976 god osnovana pedijatrijska jedinica intenzivnog liječenja, a  u Children’s Hospital u Bostonu 1980 godine.

Jedinstvena moderno opremljena jedinica intenzivnog liječenja, koja zbrinjava pedijatrijske i kirurške pacijente započela je svojim radom 2000. godine. Tradiciju liječenja najteže bolesne i životno ugrožene djece od rođenja do 18 godina nastavila je do danas. Jedinica ima 10 kreveta.
U skladu sa strogim međunarodnim kriterijima Jedinica za novorođenčad čini prostorno i osobljem odvojeni dio.

Opremljena je modernim uređajima za monitoriranje, mehaničku ventilaciju, invazivni hemodinamski monitoring, te uređajima za dijagnostiku uz krevet bolesnika.

U tijeku je rekonstrukcija Jedinice za intenzivno liječenje djece  te će se u boljim prostornim  i tehničkim uvjetima nastaviti uspješno liječenje najteže ugroženih malih bolesnika.

Prije elektivnog ili hitnog operacijskog zahvata u općoj ili regionalnoj anesteziji i prije dijagnostičkog postupka koji zahtijeva  mirovanje djeteta i opću anesteziju potreban je pregled anesteziologa. Pregledom, anesteziolog procjenjuje  anesteziološki rizik, informira roditelje i dijete o  anesteziji, određuje  premedikaciju i potrebu dodatnih pretraga. Roditelji ispunjavaju Anesteziološki upitnik i  Upute za roditelje i  nakon razgovora s anesteziologom daju pristanak za anesteziju.

U Zavodu je 2002. godine otvorena Ambulanta za liječenje akutne i kronične boli djece.          Osim medikamentoznog liječenja, titracije doze lijekova,  u liječenju boli se koristi  laser, akupunktura, transkutana elektroneurostimulacija, blokovi živaca i živčanih spletova i infiltracije „trigger” točaka. Najčešći su mali bolesnici s glavoboljama, migrenama,neuralgijama, zatim bolovima koštano-mišićnog sustava, reumatskog ili posttraumatskog podrijetla, te onkološki bolesnici s neuropatskim, somatskim i visceralnim bolovima. Godišnje se u ambulanti za bol pregleda i liječi oko 700 djece. U sklopu ambulante za liječenje boli djeluje i `acute pain service` (Služba za liječenje akutne poslijeoperacijske boli) koja je počela  s radom u veljači 2012. godine.

Broj telefona ambulante za bol: 01/ 4600 219

Hrvatskog društva za anesteziologiju i intenzivno liječenje osnovana je prije petnaest godina inicijativom anesteziologa iz Klinike za dječje bolesti Zagreb.Aktivnosti su pojačane prošle godine izborom novog vodstva Sekcije .Sekcija  treba  preuzeti ulogu u trajnoj edukaciji  hrvatskih anesteziologa  koji samo povremeno anesteziraju djecu  i to održavanjem tečajeva trajne edukacije, donošenjem smjernica te omogućavanjem boravka i praktične edukacije liječnika specijalista u Zavodu za dječju anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu.

Zavod je nastavna baza Medicinskog  fakulteta  Sveučilišta  u Zagrebu,  pri Katedri za anesteziologiju.  U Zavodu se obavlja dodiplomska i poslijediplomska nastava s više od  350 sati godišnje, te edukacija studenata u  dva izborna predmeta pri Katedri za anesteziologiju  Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  Na našem zavodu se provodi dio specijalizantskog staža iz  anesteziologije, pedijatrije i  hitne medicine.

Srijedom su organizirani stručni sastanci na kojima se prezentira i raspravlja o novostima iz područja struke te specifičnim slučajevima i problemima s kojima se susrećemo u radu .

U Zavodu  se održavaju slijedeći tečajevi trajne edukacije liječnika prve kategorije:

 • Liječenje boli  djece i palijativna skrb
 • Hitna stanja u djece
 • Anestezija u jednodnevnoj dječjoj kirurgiji
 • Suvremena dječja anesteziologija
 • Regionalna anestezija djece pod UZ kontrolom

Liječnici Zavoda

 • Prim. Ivančica Škarić, dr.med.,  specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, subspecijalist intenzivne medicine
 • Dr. sc. Sandra Kralik, dr.med.,  specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, subspec. intenzivne medicine
 • Mr. sc. Karmen Kondža, dr.med., specijalist pedijatrije, supspecijalist neonatologije
 • Ivan Bekavac, dr.med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine
 • Ivana Kerovec Sorić, dr.med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, subspec. intenzivne medicine
 • Tomislav Kifer, dr.med., subspec. intenzivne medicine, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine
 • Elza Ramov, dr.med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, supspecijalist intenzivne medicine
 • Ana Markić, dr.med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, subspecijalist intenzivne medicine
 • Bibiana Vitković, dr.med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, supspecijalist intenzivne medicine.
 • Damir Antonić, dr. med. – specijalist anesteziologije,reanimatologije i intenzivne medicine
 • Ksenija Črnjar, dr.med. – specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine
 • Sandra Alavuk Kundović, dr.med. – specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine
 • Antonia Paleka Zrilić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine
 • Marija Copić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

Specijalizanti Anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

 • Višnja Majić, dr.med.
 • Zdravka Kucijan, dr. med.

Glavna sestra Zavoda :

 • Mirjana Kakša, bacc.med.tehn

ODJEL  ZA DJEČJU ANESTEZIOLOGIJU I REANIMATOLOGIJU

Glavni anesteziološki tehničar – Bernard Pažur, bacc. med. techn.

Prvostupnik sestrinstva

Medicinska sestra/tehničar SSS

ODJEL ZA  INTENZIVNO  LIJEČENJE

Glavna medicinska sestra JIL – Car Gordana,dipl.med.techn.

 Prvostupnice sestrinstva

Medicinske sestre/tehničari SSS

Dr. sc. Sandra Kralik, dr. med.Pročelnica Zavoda
Tel: 091 4600160
Mirjana Kakša, bacc.med.tehnGlavna sestra
Tel: 01 4600 220
Fax: 01 4600 169
Kontakt
Jedinica intenzivnog liječenja
Tel: 01 4600 221
01 4600 226

Anesteziološka ambulanta
Tel: 01 4600 176
Radno vrijeme: 08:00 – 16:00
Službeni e- mail Zavoda: zavod.ari@kdb.hr

Ambulanta za liječenje boli

Tel: 01/ 4600 219
Mob: 091/ 4600 845

email: ambulanta.bol@kdb.hr