PRISTUP MEDICINSKOJ DOKUMENTACIJI

Poštovani pacijenti,

sukladno čl. 23. i 24. Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08) pacijent ima pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje njegove bolesti. Pacijent ima pravo o svome trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije. Medicinska dokumentacija koja se uručuje pacijentu po završenom liječničkom pregledu, odnosno po završenom liječenju propisuje se posebnim zakonom kojim se uređuju vrste i sadržaj te način vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom.

U slučaju smrti pacijenta, ako to pacijent nije za života izrijekom zabranio, pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju ima bračni drug pacijenta, izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakonski zastupnik, odnosno skrbnik pacijenta. Ove osobe imaju pravo o svom trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije. Protivljenje uvidu u medicinsku dokumentaciju pacijent daje pisanom izjavom solemniziranom od javnog bilježnika.

NAPOMENE:

I. UZ ZAHTJEV JE POTREBNO PRILOŽITI

Kada zahtjev podnosi osoba koja je ujedno pacijent: – preslika važeće osobne iskaznice.
Kada zahtjev podnosi osoba koja nije ujedno i pacijent za kojeg se traži medicinska dokumentacija, a koja je ovlaštena za uvid i preslik dokumentacije:
– preslik važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva ,
– preslik važeće osobne iskaznice pacijenta ako je isti posjeduje (osim kada se traži medicinska dokumentacija umrlog pacijenta),  te
– dokaz o osnovi na temelju koje se zahtijeva medicinska dokumentacija (dokaz o srodstvu/ rodni list, izvadak iz matice rođenih ili umrlih, vjenčani list, punomoć, odluka nadležnog tijela itd.).

II. RJEŠAVANJE PO ZAHTJEVU

Zahtjev se predaje ispunjenjem obrasca koji se nalazi na dnu stranice uz koji se prilaže navedeno u točki I.

Podnositelj zahtjev i navedeno u točki I. predaje
– osobno na urudžbeno-prijamnu pisarnicu Klinike za dječje bolesti Zagreb (V. kat upravne zgrade) ili ga dostavlja
– putem pošte (na adresu: Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, 10 000 Zagreb, Odjel za podršku pacijentima) odnosno
– putem elektroničke pošte (Ana.IsauraRados@kdb.hr).

Zahtjevi se rješavaju u roku 15 radnih dana od dana zaprimanja istih, a u slučaju da je potrebno dulje vrijeme za rješavanje, podnositelje zahtjeva se o tome obavještava telefonskim putem odnosno putem elektroničke pošte navedene u zahtjevu uz navođenje novog roka za rješavanje zahtjeva.

U slučaju da je Zahtjev nepotpun/neuredan, podnositelj se u roku od 5 radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva poziva da isti dopuni/uredi. Podnositelj zahtjeva se na dopunu poziva telefonskim putem odnosno putem elektroničke pošte.

III. NAKNADA TROŠKOVA

Naknada troškova određena je Odlukom o visini naknade troškova preslike i dostave medicinske dokumentacije koja se nalazi na dnu stranice,

U slučaju da podnositelj preuzima presliku medicinske dokumentacije osobno, istom se izdaje potvrda o visini troška izdavanja medicinske dokumentacije, koji trošak isti uplaćuje neposredno u Odjelu ekonomsko-financijskih poslova (dalje: Financije). Medicinska dokumentacija podnositelju se izdaje nakon uplate troška i dostave dokaza o uplati troška.

U slučaju da podnositelj zahtjeva dostavu putem redovne/elektroničke pošte, potvrda o visini troška izdavanja dokumentacije će se dostaviti Financijama, koje podnositelju dostavljaju račun za uplatu troška izdavanja dokumentacije. Po zaprimljenoj uplati od strane podnositelja Financije o istoj obavještavaju osobu koja postupa po zahtjevu uz dostavu potvrde o uplati. Po naprijed navedenom, podnositelju zahtjeva dostavlja se dokumentacija.

KONTAKT PODACI ZA UPITE
– telefon: 01/4600-175
– e-mail: Ana.IsauraRados@kdb.hr