LJEKARNA

Usporedo s razvojem Klinike razvija se i ljekarnička služba koja služi opskrbi bolnice lijekovima i medicinskim materijalom potrebnim za liječenje hospitaliziranih pacijenata. Cilj ljekarničke službe je da, kao dio multidisciplinarnog tima Klinike, kvalitetom svojih usluga sudjeluje u optimizaciju rezultata u liječenja pacijenata kroz sigurnu, učinkovitu i ekonomski opravdanu primjenu lijekova i medicinskog potrošnog materijala na svim razinama.

Standardi djelovanja ljekarničke službe i suradnje sa ostalim službama Klinike provode se u skladu sa Smjernicama dobre prakse bolničkog ljekarništva što osigurava odgovor na upite medicinskog osoblja i pacijenata o lijekovima, indikacijama, kontraindikacijama, interakcijama, farmakoterapijskim potrebama te njihovom statusu na Listi lijekova.

Ljekarnička je služba zadužena i za opskrbu i unapređivanje opskrbe bolničkih Odjela i hospitaliziranih pacijenata lijekovima i medicinskim materijalom, a uključena je i u procjenu rada te planiranje i razvoja informatičke i komunikacijske tehnologije za unapređenje svakodnevnih radnih procesa i praćenja farmakoekonomskih pokazatelja čime doprinosi racionalizaciji potrošnje bolničkih odjela.

U bolničkoj se ljekarni spravljaju nesterilni magistralni i galenski pripravci te podijeljeni prašci zbog prilagodbe odraslih doza dječjim. Uz to, posebno je za istaknuti pripremu i izradu individualizirane parenteralne prehrane u prostoru opremljenom i usklađenom prema najnovijim DPP standardima za aseptičku izradu lijekova čime djelatnici ljekarničke službe sudjeluju u zbrinjavanju pacijenata na parenteralnoj prehrani. Iz tog područja, bolnička ljekarna Klinike  dječje bolesti je edukacijska baza za provođenje specijalističkog staža u području parenteralne prehrane.

Zajedno s drugim zdravstvenim djelatnicima bolnice, djelatnici ljekarničke službe sudjeluju u koordiniranju, praćenju i poboljšanju politike upravljanja lijekovima kroz rad u višedisciplinarnim tijelima Klinike kao sto su Povjerenstvo za lijekove i Stručno vijeće.

Suradnjom s kolegama iz drugih ustanova kao i predstavnicima proizvođača i distributera lijekova i medicinskog materijala intenzivno radimo na razmijeni informacija i unaprijeđenu znanja.

– opskrba lijekovima i medicinskim materijalom

– distribucija lijekova i medicinskog materijala organizacijskim jedinicama bolnice (odjeli, laboratorij…)

– praćenje potrošnje lijekova i medicinskog materijala po odjelima

– izrada nesterilnih magistralnih i galenskih pripravaka

– izrada podijeljenih prašaka

– izrada parenteralnih pripravaka

– provođenje pripravničkog staža i specijalističkoga usavršavanja magistara farmacije

Voditeljica Bolničke ljekarne

  • Ljerka Klarić, mag. pharm.

Farmaceuti

  • Ljerka Klarić, mr.pharm
  • Marija Hajster, mr.pharm

Voditelj Odjela parenteralne prehrane

  • Anuka Torić, mr. pharm.

Farmaceutski fehnicari

  • Lidija Mikuša
  • Valentina Škibola
  • Kristina Kruškić

JEDINICA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

  • Božica Novak, bacc. med. lab. diagn.

pon-pet

7:00-15:00 h

Tel. 01/4600 255

Kontakt osoba:

Ljerka Klarić (za pacijente)

Hrvoje Prlić (bolnica)

Ljerka Klarić, mag. pharm.voditeljica Bolničke ljekarne
Tel: 01/4600 255
Radno vrijeme:
ponedjeljak-petak 7:00 – 15.00