Politika privatnosti

Klinika za dječje bolesti Zagreb je na temelju članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) imenovala službenika za zaštitu podataka.

Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati

a) poštom na adresu:

Klinika za dječje bolesti Zagreb
n/p službenika za zaštitu podataka
Klaićeva 16
10000 Zagreb

ili

b) elektroničkom poštom na adresu:
zop@kdb.hr