OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Klinika za dječje bolesti Zagreb (dalje: Klinika) uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, dalje: Zakon). Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama (dalje: Korisnici), na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela javne vlasti na povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje nove informacije.

NAPOMENA:

Službenik za informiranje zaprima zahtjeve vezane isključivo uz primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama te isto isključuje upite o zdravstvenom stanju hospitaliziranih pacijenata te kvaliteti pružene medicinske usluge, vremenu čekanja na nalaze, naručivanju na zdravstvene preglede, brojeve telefona, dostupnost liječnika i sl.

 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Klinici. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastaviti će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrati će se daje podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,

 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,

 • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,

 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište.

Zahtjev za ostvarivanja prava na pristup informacijama, može se podnijeti službeniku za informiranje Klinike za dječje bolesti Zagreb ispunjavanjem i dostavom obrasca koji se nalazi na dnu stranice i to:

 • putem pošte s naznakom ,,Zahtjev za pristup informacijama” (na adresu Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, 10 000 Zagreb ili donijeti osobno u urudžbeno-prijamnu pisarnicu Klinike, V. kat upravne zgrade, svaki radni dan od 9 do 15 sati),

 • putem elektroničke pošte na adresu: szinfo@kdb.hr,

 • putem telefona usmeno na zapisnik na broj: 01/4600-271 (svaki radnim danom od 13 do 15 sati) o čemu će se sastaviti službena bilješka,

 • usmeno na zapisnik neposredno u urudžbeno-prijamnoj pisarnici Klinike (V. kat upravne zgrade) svakim radnim danom od 13 do 15 sati.

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja iii uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava iii izvršavanje obveze, izrade analize iii tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

 1. NAKNADA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Na pristup informacijama u postupcima ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Klinika ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno čl. 19. st. 3. Zakona, te Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14). Prihod od naknada ostvarenih pružanjem i dostavom informacije, prihod su Klinike.

Klinika će dostaviti će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.

Klinika će zatražiti od korisnika da unaprijed položi očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od osam dana, ukoliko iznos prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14)

 1. RJEŠAVANJE O ZAHTJEVU ZA PRISTUP INFORMACIJI

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji, Klinika će odlučiti najkasnije u roku o 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva Klinika će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od 5 dana od zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, Klinika će odbaciti zahtjev rješenjem.

 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Ponovna uporaba znaci uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih iii pravnih osoba, u komercijalnu iii nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga iii posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona. U svrhu ponovne uporabe Klinika, nema obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od ustanove može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.


Uvjeti za ponovnu uporabu informacija (određeni čl. 31. Zakona) su:

 • tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu,

 • u opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje,

 • uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu,

 • na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti kao za druge korisnike,

 • vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom ureduje ministar nadležan za poslove uprave,

 • tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija mora sadržavati naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište, a podnositelj zahtjeva mora uz naprijed navedeno još navesti:

 • informacije koje želi ponovno upotrijebiti,

 • oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija, kao i

 • svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Klinika će odlučiti o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija rješenjem u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Zahtjev za ostvarivanja prava na pristup informacijama, može se podnijeti službeniku za informiranje Klinike za dječje bolesti Zagreb ispunjavanjem i dostavom obrasca koji se nalazi na dnu stranice i to:

 • putem pošte s naznakom ,,Zahtjev za pristup informacijama” (na adresu Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, 10 000 Zagreb ili donijeti osobno u urudžbeno-prijamnu pisarnicu Klinike, V. kat upravne zgrade, svaki radni dan od 9 do 15 sati),

 • putem elektroničke pošte na adresu: szinfo@kdb.hr,

 • putem telefona usmeno na zapisnik na broj: 01/4600-271 (svaki radnim danom od 13 do 15 sati) o čemu će se sastaviti službena bilješka,

 • usmeno na zapisnik neposredno u urudžbeno-prijamnoj pisarnici Klinike (V. kat upravne zgrade) svakim radnim danom od 13 do 15 sati.

 1. DOPUNA I ISPRAVAK INFORMACIJE


Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Pisani zahtjev podnosi se na obrascu koji se nalazi na dnu stranice.

Klinika će odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, sukladno odredbama koje se odnose na ponovnu uporabu informacijama.