KLINIKA ZA PEDIJATRIJU

Odsjek za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju

Pri Odsjek za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju kroz stacionarnu i polikliničku zdravstvenu zaštitu provodi se hitna i elektivna dijagnostika i liječenje prirođenih i stečenih bolesti mokraćnog sustava što uključuje infekcije mokraćnog sustava, glomerulopatije, tubulopatije, hipertenziju, kongenitalne anomalije bubrega i mokraćnog mjehura, cistične bolesti bubrega, poremećaje mokrenja, neurogenu disfunkcija urotrakta, akutno bubrežno zatajenje i kroničnu bubrežnu bolest. U suradnji s Odjelom urologije Klinike za dječju kirurgiju provodi se invazivna dijagnostika, koja uključuje biopsiju bubrega i cistoskopiju, i operativno liječenje svih anomalija mokraćnog sustava. Pri Odsjeku je dostupna ultrazvučna dijagnostika bubrežnih bolesti, urodinamika i videourodinamika te uroterapija i biofeedback. Posjedujemo organiziranu dnevnu bolnicu.

Dijagnostički postupci koje radimo:

 • Ultrazvuk mokraćnog sustava
 • Ultrazvučno mjerenje rezidualnog urina
 • Mikciometrija (uroflow) s elektromigrafijom (EMG)
 • Urodinamika i videourodinamika
 • 4h opservacija mokrenja u suspektnom neurogenom mjehuru dojenčeta
 • Kontinuirano arterijsko mjerenje tlaka (Holter tlaka)
 • Ultrazvučna kontrastna cistografija (ceVUS)

Specifična uroterapija:

 • Animirani biofeedback
 • Specifična uroterapija za stres inkontinenciju i inkontinenciju smijanja
 • Neuromodulacijsko liječenje
 • Edukacija roditelja i djeteta s neurogenim mjehurom o čistoj intermitentnoj kateterizaciji

Ovdje možete naći obrasce, upute i edukativni materijal vezan za dijagnostičke postupke koje radimo i stanja koja liječimo.

U Općoj nefrološkoj ambulanti primamo pacijente s upalama mokraćnih putova i njihovim komplikacijama, nefrotskim sindromom, nefritičkim sindromom, ostalim glomerulonefritisima, aktunim i kroničnim bubrežnim zatajenjem, poremećajima tubula (tubulopatijama), oštećenjima bubrega nastalim uslijed zračenja i kemoterapija, hipertenzijom, kongenitalnim (prirođenim) anomalijama mokraćnog sustava – vezikoureteralinim refluksom, hidronefrozom, opstruktivnim uropatijama, valvulom stražnje uretre i dr. U jednom dolasku pacijent u većini slučajeva može dobiti kompletnu obradu-ovisno o uputnici. Isto tako u  suradnji s rodilištima pregledavamo i  novorođenčad odmah po porodu ili u najbržem dostupnom terminu ovisno o poremećaju.

Kako naša bolnica ima i odjel dječje i adolescentske ginekologije u suradnji s ginekolozima obađujemo i poremećaju ženskog urogenitalnog (mokraćno spolnog sustava), a u suradnji s dječjim kirurzima i muškog urogenitalnog sustava.

U ambulanti za inkontinenciji liječimo sve oblike poremećaja pohrane urina – hitnost, učestalo mokrenje, bjegove urina u budnosti ili snu, noćno buđenje radi mokrenja, a s osobitim naglaskom na primarnu i sekundarnu enurezu, inkontinenciju hitnosti, postmikcijsku inkontinenciju, stres inkontinenciju i inkontinenciju smijanja. Također, provodimo dijagnostičku obradu i liječenje ostalih oblika poremećaja mokrenja, i to poremećaja eliminacije urina, poput rijetkog mokrenja, oklijevanja i naprezanja kod mokrenja, slabog i isprekidanog mlaza ili osjećaja nepotpunog pražnjenja mjehura. Provodimo dijagnostiku strukturne, funkcijske i neurogene etiologije poremećaja funkcije mjehura i liječenja iste.

U sklopu dijagnostike dostupna je videourodinamika, urodinamika, mikciometrija uz EMG-a, sonografija urotrakta, 4h opservacija mokrenja, praćenje i interpretacija dnevnika enureze, pijenja i mokrenja te inkontinencije. Potrebna laboratorijska dijagnostika i konzilijarni subspecijalistički pregledi dostupni su u suradnji s ostalim radilištima u Klinici.

Dostupne su sve specifične i standardne uroterapijske mjere liječenja kao i medikamentozne i kirurške.

Ambulanta za neurogeni mjehur uključuje multidisciplinarni tim koji pruža kompletnu skrb i dijagnostiku djece svih uzrasta s neurogenim mjehurom. Tim uključuje nefrologa, uroterapijsku sestru, urologa, neuropedijatra, gastroenterologa, fizijatra, ortopeda, radiologa, nutricionistu, psihologa i fizioterapeute.

U suradnji sa svim članovima tima omogućavamo punu dijagnostiku koja podrazumjeva subspecijalističke preglede, videourodinamsko ispitivanje, 4 h opservaciju mokrenja, ultrazvučnu dijagnostiku, MRI dijagnostiku, analnu manometriju, EMNG i laboratorijsku dijagnostiku. Kroz plan praćenja i kontrola osiguravamo pravovremenu terapiju s ciljem očuvanja zdravlja gornjeg urotrakta.

Terapija uključuje nadomještanje poremećenog pražnjenja mjehura primjenom intermitentne kateterizacije uz edukaciju roditelja i pacijenata, monitoriranje i kontroliranje hiperaktivnosti detruzora, primarnu prevenciju, kontrolu i liječenje uroinfekcija, kontrolu bubrežne funkcije, prevenciju progresije bubrežne bolesti i liječenja komplikacija kronične bubrežne insuficijencije te, u suradnji s dječjim urolozima, primjena botulinum toksina u hiperaktivnom detruzoru koji je rezistentan na peroralni ili intravezikalni antikolinergik, kao i neuromodulacijsko liječenje.

U Centru za kroničnu bubrežnu bolest kontroliramo i liječimo bolesnike sa smanjenom bubrežnom funkcijom svih stadija sukladno najsuvremenijim smjernicama. Provodimo sistematsko i strukturirano praćenje antropometrijskih i svih laboratorijskih parametara bubrežne funkcije s ciljem usporenja kronične bubrežne bolesti i osiguranja primjerenog rasta i razvoja. Znanstveno je utemeljeno kako povišene vrijednosti krvnog tlaka i povećano izlučivanje bjelančevina urinom ubrzava propadanje bubrežne funkcije. U skladu s tim liječimo i kontroliramo krvni tlak i proteinuriju na temelju objavljenih i prihvaćenih smjernica. Pored navednog, veliku pozornost posvećujemo primarnoj prevenciji i liječenju komplikacija kronične bubrežne insuficijencije, a koje uključuju poremećaj volumena i sastava tjelesnih tekućina (edemi, dehidracija, hipo- i hipernatremija, hiperkalemija), metaboličku acidozu, dislipidemiju, anemiju, smanjen rast, hipotrofija ili pretilost, renalnu osteodistorfiju (poremećaj metabolizma kosti i minerala) te komplikacije uremije. U ambulanti provodimo i konzilijarne subspecijalističke preglede kardiologa, neurologa, gastroenterologa, nutricionista, psihologa, urologa, ortopeda i ostalih subspecijalista ovisno o potrebama.

Pretrage u sklopu redovitog praćenja uključuju mjerenje tjelesne mase i visine, mjerenje tlaka ili kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka (Holter tlaka), crvena krvna slika i pretrage željeza uz retikulocite, stolicu na okultno krvarenje i koncentraciju folne kiseline i vitamina B12, acidobazni status (koncentracija bikarbonata), svi elektroliti (uključujući, Na, K, Ca, P), dušični spojevi u serumu (urea, kreatinin), cistatin C, lipidogram, serumski albumin, kvantifikacija proteinurije, PTH, 25-OH-vitamin D. Navedene pretrage ispitujemo prema definiranom kalendaru ovisno o stupnju težine kronične bubrežne insuficijencije, a sve na temelju prihvaćenih smjernica nefroloških društava.

Posebnu pozornost posvećujemo rastu i razvoju djece u suradnji s Referentnim centrom za dječju gastroenterologiju i prehranu naše Klinike.

Odjelni liječnici:

 • Prim. Martin Ćuk, dr. med., spec. pedijatar, uži specijalist pedijatrijske nefrologije
 • Dr. sc. Slaven Abdović, dr. med., spec. pedijatar, uži specijalist pedijatrijske nefrologije

Glavna sestra Odjela:

 • Ivana Fiškuš, bacc.med.tech.

Nefrološka poliklinika:

 • Dora Pišpek, bacc.med.tech.
 • Mirjana Stanić, ms
doc.dr.sc. Arnes Rešić,dr.med, spec. pedijatar, uži specijalist iz kliničke farmakologije i toksikologijeVoditelj
Tel: 01/4600116
Ivana Fiškuš, bacc.med.tech.Glavna sestra
Tel: 01/4600116
Kontakt
Odjel: +385 (0)1 4600-116
Poliklinika: +385 (0)1 4600-132
Radno vrijeme: 8-16h